Dysze wiązkowe

Wielostrumieniowe dysze wiązkowe wykonane są jako zespół dysz pustostożkowych zintegrowanych w jednym korpusie.  Wytwarzają one sumarycznie strumień o kształcie pełnego stożka, ale charakteryzujący się drobnokroplistością, dużą powierzchnią rozpylanej cieczy
i relatywnie dużym natężeniem przepływu. Dzięki tym cechom nadają się np. do stosowania
w procesach wymiany gazowej, schładzaniu pary czy wiązaniu zapylenia.

Baureihe 502, 503

Szczególnie drobnokropliste rozpylanie pełnostożkowe za pomocą wiązki dysz pustostożkowych.

Zastosowania: ochrona przeciwpożarowa, natrysk na dużą powierzchnię.