OWS Klient Indywidualny

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ.

I. Sposób porozumiewania się z Kupującym.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
- osobiście pod adresem: Thomasa Wilsona 24A, 44-190 Knurów
- osobiście w godzinach pracy: pn-pt 7.00-15.00
- telefonicznie, pod numerem telefonu (032) 420 67 00
- faksem, pod numerem (032) 420 67 08
- pod adresem poczty elektronicznej:  hennlich@hennlich.pl
II. Zawarcie umowy.
1.Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania zamówienia przez Sprzedawcę
i Kupującego, a w przypadkach zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej  z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.Sprzedający jest zobowiązany wydać Kupującemu dokumenty umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
3.W zamówieniu określony jest szczegółowo przedmiot umowy i warunki realizacji, tj. cena, termin, odbiór i warunki płatności.
III. Odpowiedzialność za jakość przedmiotu Umowy.
1.Sprzedający dostarcza Kupującemu przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem, w stanie wolnym od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany przedmiot okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.
2.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej w Umową sprzedaży.
W szczególności wada fizyczna ma miejsce, jeżeli rzecz:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
  • nie nadaje się do celu, o których Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawieraniu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy przedmiot Umowy stanowi własność osoby trzeciej lub ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem Umowy, wynikający z decyzji lub orzeczeń właściwych organów.
4.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, które istniały w chwili jego wydania Kupującemu lub powstały
z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedawanej w tej samej chwili.
5.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na nową albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiona w ramach rękojmi albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady.
6.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Kupującemu. Kupujący może złożyć oświadczenie  o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bądź termin do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięciu wady. Roszczenie o usunięciu wady lub wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się w upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
7.Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku
od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
8.Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy wolnej od wad, albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności na jakie naraziłoby Kupującego.
10. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać
od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięciu wady.
11.Jeżeli koszty demontażu i ponownego montażu przewyższają cenę rzeczy sprzedanej, Kupujący zobowiązany jest ponieść część kosztów z tym związanych, a przewyższających cenę rzeczy sprzedanej.
IV. Miejsce odbioru rzeczy.
1.Odbiór przedmiotu Umowy następuje w terminie i miejscu określonym
w zamówieniu.
 V. Procedura rozpatrywania reklamacji.
1.Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację rzeczy niezwłocznie po wykryciu wady.
2.Kupujący  zobowiązany jest zgłosić reklamację osobiście u Sprzedającego lub pisemnie, przesyłając reklamacje na adres Sprzedającego „Hennlich” Sp. z o.o., 44-190 Knurów, ul. Wilsona 24A.
3.Kupujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy rzecz wadliwą
do miejsca oznaczonego w Umowie, a gdy takiego miejsca nie określono,
do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
4.W zgłoszeniu reklamacji należy podać sposób usunięcia wady.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego najwcześniej jak to jest możliwe, i nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
Jeżeli ostatnim dniem do wykonania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
6.W przypadku gdy Kupujący żąda wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona a Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie określonym w pkt. 5, uważa się, że żądania Kupującego uznał za uzasadnione.
7.Sprzedawca usuwa zgłoszoną wadę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. W przypadkach gdy usunięcie wady wymaga sprowadzenia części zamiennych lub rzeczy wolnej od wad, czas usunięcia wady może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na ich sprowadzenie.
8.Kupujący odbiera rzecz wolną od wad w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.
VI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy.
1.Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
i ponoszenia kosztów korzystając z formularza zawartego w załączniku do niniejszej informacji konsumenckiej. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przedłuża się do następnego dnia roboczego.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy
w posiadaniu przez Kupującego.
Natomiast w przypadkach sprzedaży, która:
a) obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, partiami  lub w częściach
– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony
– od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
VII. Koszty zwrotu rzeczy  w przypadkach odstąpienia od Umowy.
1.Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać osobie przez niego upoważnionej niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponuje, że sam rzecz odbierze.
2.Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy.
3.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.Rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie
od Umowy może się rozpocząć na wyraźnie żądanie  Kupującego  zgłoszone Sprzedawcy.
5.Jeżeli Kupujący zgłosi takie  żądanie i Sprzedawca wykona usługę lub jej część,
a następnie Kupujący wykona prawo odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty Sprzedawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
VIII. Brak możliwości odstąpienia od Umowy.
1.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu
do Umów o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy.
2.Powyższe prawo nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Złożenie zamówienia i odebranie rzeczy pociąga za sobą obowiązek niezwłocznej zapłaty należności przez Kupującego w terminie i kwocie podanej przez Sprzedawcę.