PRODUKTY DO FILTRACJI

Usunięcie cząstek stałych, filtracja produktów ubocznych, zawiesiny jest ważnym krokiem w otrzymaniu wysokiej jakości produktów. Czystość produktów musi być nieskazitelna, co gwarantuje otrzymanie produktu niestanowiącego zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Produkty przemysłu farmaceutycznego poddaje się filtracji praktycznie na każdym etapie produkcji. Doskonała filtracja jest niezbędna, aby spełnić wymogi narzucone przez międzynarodowe przepisy wydane przez FDA i GMP. Przy dzisiejszych rosnących wymaganiach dla bezpieczeństwa leków, higieny produkcji oraz konieczności eliminacji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, wiele firm farmaceutycznych stosuje proste i opłacalne środki do selektywnego usuwania produktów ubocznych bądź niebezpiecznych dla zdrowia, z szeregu półproduktów farmaceutycznych i produktów końcowych. Metody oczyszczania stosuje się również podczas filtracji hormonów, filtracji ekstraktów witaminowych, filtracji osocza krwi, przecierania i przesiewania laboratoryjnego, oczyszczania potasu, przetwarzania polimerów, oczyszczania fosforanów i wiele innych. Oczyszczanie ma istotne znaczenie dla otrzymywania wody zdemineralizowanej oraz ultra czystej, produkcji nawozów, granulacji i regranulacji nawozów, przetwarzania chemikaliów, odzysku aktywatorów, odzysku katalizatorów, wymiany jonowej lub napromieniowywania UV. Podstawowe elementy podlegające filtracji w przemyśle farmaceutycznym to obróbka enzymów oraz oczyszczanie i odzyskiwanie białek, oczyszczanie i zagęszczanie aminokwasów, zagęszczanie i demineralizacja osocza krwi, zagęszczanie peptydów, produkcja somatatropiny, bacytracyny, penicyliny, produkcja kwasu mlekowego, kwasu masłowego oraz kwasy cytrynowego, produkty komponentów chemicznych (żywice, lakiery, kleje, produkty petrochemiczne, chemikalia w postaci stałej), filtracja cieczy (kwasy, ługi, woda zabrudzona podczas procesu produkcji, wody wodociągowe, wody odsalane, wody obiegowe), filtracja olejów (olej mineralny, olej syntetyczny, olej hydrauliczny, ropa naftowa).

Współczesna technologia w przemyśle farmaceutycznym zna wiele metod oczyszczania produktów, jak np. odwirowywanie, wytrącanie, krystalizacja, destylację i inne. Ostatnie lata sprawiły, że możliwym stało się stosowanie technik filtracyjnych na dużą skalę. Związane to jest z rozwojem chemii tworzyw sztucznych, a szczególnie produkcji polimerów syntetycznych, z których zbudowana jest większość nowoczesnych oraz wysoce przepuszczalnych i selektywnych filtrów. Materiały te w żaden inny sposób nie wpływają na filtrowany roztwór. Stosowanie filtrów jest atrakcyjną alternatywą do tradycyjnie stosowanych metod separacyjnych, ze względu na niedestrukcyjne oddziaływanie na produkt i niskie zużycie energii. Filtr, w zależności od kontekstu, może oznaczać pojedynczy wkład filtracyjny lub kompletne oraz samoczyszczące urządzenie filtracyjne, stosowane do pracy ciągłej oraz do automatycznego płukania. Typowy filtr składa się z obudowy filtracyjnej oraz wkładów. Dostępne są obudowy jedno- i wielofiltrowe. Istnieje wiele klasyfikacji filtrów. Niekiedy, szczególnie w przypadku worków filtracyjnych, istnieje możliwość stosowania samego wkładu filtracyjnego bez obudowy. Ze względu na przeznaczenie, budowę oraz funkcję można wymienić proste filtry świecowe, wykorzystywane do oczyszczania produktów końcowych, wkłady nawijane, wkłady plisowane, wkłady świecowo-membranowe oraz filtry workowe.